Пештерска фауна во Споменик на природа „Слатински Извор“

Пештерите претставуваат свет во потполн мрак, со постојана температура и голема влажност. Животните кои живеат во нив се адаптирани на овие услови и живеат во опкружување во кое нема многу извори на храна. Поради тоа голем дел од пештерските животни претставуваат загрозени видови.

Обука за водичи во авантуристички туризам од областа на безбедност и управување со ризици, Модул 3

Во период од 13 – 15.04.2018 година во Тренинг центар Велестово, Охрид, 3 претставника ( Александар Стојаноски, Панче Игнов, Даниел Лазаревски ) на Истражувачкото друштво “Урсус спелеос” – Скопје учествуваа на Обука за водичи во авантуристички туризам од областа на безбедност и управување со ризици, Модул 3, која е дел од проектот "Поттикнување на авантуристички туризам преку подобро управување со ризици" – ГИЗ развојно партнерство со Explore Worldwide.