Почна истражувањето на пропаста Јасика финансирано од ЕУ

Проект "Заштита на природните вредности на повеќенаменското подрачје "Јасен", кој е дел од Програмата за зајакнување на управувањето со заштитените подрачја, финансирана од Европската унија и УНДП.

Обука за управување со дрон Mavic Pro Fly More Combo

Проект „Обезбедување одржлива заштита на природата на споменик на природа „Слатински Извор“ кој е дел од Програмата за подобрување на управувањето со заштитените подрачја, финансирана од Европската унија, а спроведувана од УНДП.

Работилница за мониторинг на пештерска фауна во пештерите во СП „Слатински Извор“

*Активностите се дел од проектот „Заштита и промоција на ендемското пештерско ракче и глобално загрозениот лилјак мал потковичар во пештерите во СП „Слатински Извор“ - финансиран од ГЕФ ПМГ и ИД „Урсус спелеос“