Листа на проекти и значајни активности:

 

Листа на објавени трудови од членови на ИДУС:

  1.  Пештера Студен Кладенец. Зборник од Третиот Конгрес на географите во Република Македонија, Скопје, 2005.
  2. Нови сознанија за подземните карстни форми во централните делови на Република Македонија. Билтен за физичка географија, бр. 3/4, 55-66, Скопје, 2007.
  3. Деградација на подземните карстни форми во Поречкиот Басен. 3 Конгрес на еколозите на Македонија, Струга, 2007.
  4. Категоризација на пештерите од Поречкиот Басен. Билтен за физичка географија, бр. 5, 137-143, Скопје, 2008.
  5. Пештера Рамниште. Билтен за физичка географија, бр. 5, 127-135, Скопје, 2008.
  6. Science explorations of Ovcarska Cave from 1928 till today. IV th Europian Speleological Congres, Vercors, 2008.
  7. Пропаст Јасика и нејзина намена. Билтен за физичка географија, бр. 6, 91-97, Скопје, 2009.

 

Останато