Почетна
За нас
Членови
Пештери
Туризам
Галерија
Линкови
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Проекти

Проект: Подготовка на студија за валоризација на природните вредности на повеќенаменското подрачје Јасен , во рамките на Проектот : Јакнење на еколошката, институционалната и финансиската одржливост за заштитените подрачја во Македонија на Министерството за животна средина и просторно планирање, кој е финансиран од Глобалниот еколошки фонд, а спроведуван од страна на UNDP.

       Активностите се започнати од септември 2010 и ќе траат до средината на декември 2010. Првата фаза на проектот е прегледување на цела постоечка литература, потоа вршење на теренски истражувања и со добиените информации и податоци да се пополнат празнините што постојат. Тимот на Истражувачкото друштво Урсус Спелеос Скопје, ќе работи на повеќе области и тоа: Геоморфологија, рбетници, безрбетници, алги, габи, хидрологија, ерозија, флора, социо-кономски прашања, туризам и ГИС (креирање на мапи со сите постоечки информации). Самиот терен на Јасен е премногу разновиден и богат, но и многу голем предизвик за истражувачите бидејќи информациите што постојат за ова подрачје се многу оскудни. 

Извештај за теренски активности Септември 2010

Извештај за теренски активности Октомври 2010


Проект: "Студија за прогласување на споменик на природа Слатински извор и околината"
контакт: МЖСПП-Сектор природа- Васил Атанасовски тел.: 075 430 602

Проект: "е-спелеолошки прирачник"
контакт: Федерација на Планинарски спортови на Македонија - проф. д-р Јовица Угриновски      е-маил:
contact@fpsm.org.mk, тел./факс 3165-540


Проект: "Спелеолошките објекти како дел од глобалното информирање" (во соработка со Спелеолошка Федерација на Македонија)
контакт: Фондација е-македонија-Славе Младеновски е-маил:
slave.mladenovski@mt.com.mk  


Проект: "Студија за пропаст Јасика - физичко географски и биоспелеолошки истражувања на пропаста и нејзина употребна вредност"
контакт: ЈПУЗПП "Јасен"- Михаил Малахов е-маил: 
info@jasen.com.mk


Проект:  "Студија за пропаст Срт- физичко географски истражувања и можности за валоризација на пропаста"
контакт: ЈПУЗПП "Јасен"- Михаил Малахов е-маил: 
info@jasen.com.mk


Проект: "Физибилити студија за туристичка валоризација на Јасен"
контакт: ЈПУЗПП "Јасен"- Михаил Малахов е-маил: 
info@jasen.com.mk


Проект: "Водич за планините и планинарските домови во Македонија" (во соработка со Федерација на планинарски спортови на Македонија)
контакт: Федерација на Планинарски спортови на Македонија - проф. д-р Јовица Угриновски      е-маил:
contact@fpsm.org.mk, тел./факс 3165-540
 

 
 
 
Ursus Speleos 2010 Сите права задржани