Закон за прогласување на Споменик на природа Слатински Извор (Сл.весник бр.23 / 11).

 

 

Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“ од Скопје со регистрирана подружница во с.Слатина –општина Македонски Брод, од страна на  Советот на општина Македонски Брод на 31-05-2012 година (одлука бр.07-409/12од 31-05-2012 год.) стана управител на заштитеното подрачје Споменик на природа „Слатински Извор“.