Карстолошки истражувања во извориштето на Црна Река заедно со Спелеолошки клуб "Златоврв" ( Демирхисарско, с.Брезово, с.Зашле, Суво Поле, пештера Пешна, пештера Балтин, пештера Буков Дол )

Фотографии: Истражувачко друштво “Урсус Спелеос”, Спелеолошки клуб "Златоврв" – Прилеп