Пештерска фауна во Споменик на природа „Слатински Извор“ ( Галерија)

Галерија од пештерската фауна во Споменикот на природа „Слатински Извор“.

  •  Мал потковичар (Rhinolophus hipposideros)
  •  Голем потковичар (Rhinolophus ferrumequinum)
  • Јужен потковичар (Rhinolophus euryale)
  • Долгокрилест лилјак (Miniopterus schreibersii)
  • Пештерското ракче Alpioniscus slatinensis

Пештерска фауна во Споменик на природа „Слатински Извор“

Пештерите претставуваат свет во потполн мрак, со постојана температура и голема влажност. Животните кои живеат во нив се адаптирани на овие услови и живеат во опкружување во кое нема многу извори на храна. Поради тоа голем дел од пештерските животни претставуваат загрозени видови.

Карстолошки истражувања

Карстолошки истражувања во извориштето на Црна Река

Балкански спелеолошки камп

10ти јубилеен Балкански спелеолошки камп "Враца 2016" во Враца, Бугарија. Собир на повеќе од 160 спелеолози од различни земји како Македонија, Грција, Бугарија, Романија, Словенија, Турција, Србија, Украина, Молдавија, САД, Полска, Порто Рико и др.

Спелеолошки собир Мариово

Тимот на Истражувачкото Друштво Урсус Спелеос учествуваше на Спелеолошкиот собир во Мариово организиран од СК Златоврв од Прилеп на кој учествуваа повеќето спелеолошки клубови во Македонија како Пеони, Орле и Врело.

Документарна емисија

Снимање на документарна емисија за најдолгата пештера во Македонија.

Експедиција "Ветрена дупка 2017"

Во период од 28.07 до 30.07.2017 успешно се спроведе спелеолошка експедиција "Ветрена дупка 2017" во организација на Българско Пещерно Дружество, во соработка со Истражувачкото друштво "Урсус Спелеос" - Скопје а поддржана од Планинарското друштво "Цариброд" и Спортскиот сојуз Цариброд.

Тренинг за спасување во пештери

Во периодот од 16ти до 24ти септември 2017 година во Тренинг центар "Сежана" во Словенија, во организација на DPPI, Министерство за одбрана на Словенија - Сектор за цивилна заштита и Службата за спасување во пештери се спроведе тренинг за спасување во пештери.

ЕХО Фестивал на планински филм 2017

Моменти од ЕХО Фестивал на планински филм 2017 Број 8 и предавањето на д-р Билјана Гичевски за Споменик на природа "Слатински Извор".

Обука за водичи во авантуристички туризам од областа на безбедност и управување со ризици, Модул 1

Поттикнување на авантуристички туризам преку подобро управување со ризици.

Обука за водичи во авантуристички туризам од областа на безбедност и управување со ризици, Модул 2

Поттикнување на авантуристички туризам преку подобро управување со ризици.

Обука за водичи во авантуристички туризам од областа на безбедност и управување со ризици, Модул 3

Поттикнување на авантуристички туризам преку подобро управување со ризици.

Работилница со засегнати страни од општина Македонски Брод и локално население од село Слатина со цел промовирање на пештерски биодиверзитетот во СП „Слатински Извор“ и практики за управување со заштитеното подрачје

*Активностите се дел од проектот „Заштита и промоција на ендемското пештерско ракче и глобално загрозениот лилјак мал потковичар во пештерите во СП „Слатински Извор“ - финансиран од ГЕФ ПМГ и ИД „Урсус спелеос“

Поставување на информативни табли за пештерска фауна

*Активностите се дел од проектот „Заштита и промоција на ендемското пештерско ракче и глобално загрозениот лилјак мал потковичар во пештерите во СП „Слатински Извор“ - финансиран од ГЕФ ПМГ и ИД „Урсус спелеос“

 

Поставување на заштитни врати на пештерите во СП „Слатински Извор“

*Активностите се дел од проектот „Заштита и промоција на ендемското пештерско ракче и глобално загрозениот лилјак мал потковичар во пештерите во СП „Слатински Извор“ - финансиран од ГЕФ ПМГ и ИД „Урсус спелеос“

Фотографирање на пештерски ракче и лилјак мал потковичар

*Активностите се дел од проектот „Заштита и промоција на ендемското пештерско ракче и глобално загрозениот лилјак мал потковичар во пештерите во СП „Слатински Извор“ - финансиран од ГЕФ ПМГ и ИД „Урсус спелеос“ 

Изработка на промотивен филм за СП „Слатински Извор“ и пештерската фауна во него

*Активностите се дел од проектот „Заштита и промоција на ендемското пештерско ракче и глобално загрозениот лилјак мал потковичар во пештерите во СП „Слатински Извор“ - финансиран од ГЕФ ПМГ и ИД „Урсус спелеос“

 

Работилница за мониторинг на пештерска фауна во пештерите во СП „Слатински Извор“

*Активностите се дел од проектот „Заштита и промоција на ендемското пештерско ракче и глобално загрозениот лилјак мал потковичар во пештерите во СП „Слатински Извор“ - финансиран од ГЕФ ПМГ и ИД „Урсус спелеос“

 

Обука за управување со дрон Mavic Pro Fly More Combo

Проект „Обезбедување одржлива заштита на природата на споменик на природа „Слатински Извор“ кој е дел од Програмата за подобрување на управувањето со заштитените подрачја, финансирана од Европската унија, а спроведувана од УНДП.

Почна истражувањето на пропаста Јасика финансирано од ЕУ

Проект "Заштита на природните вредности на повеќенаменското подрачје "Јасен", кој е дел од Програмата за зајакнување на управувањето со заштитените подрачја, финансирана од Европската унија и УНДП.